Trwa ładowanie...

Statut

STATUT

FUNDACJI „PODZIEL SIĘ ŻYCIEM”

Rozdział l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja otrzymuje nazwę Fundacja PODZIEL SIĘ ŻYCIEM.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§3

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji lub do rozwoju samej Fundacji.

§4

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

§5

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§6

Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.).

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności bądź określonych grup podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, a w szczególności ustanowiona jest dla realizacji celu społecznie użytecznego, jakim jest ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc potrzebującym, w szczególności poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia i życia każdego człowieka. Działalność fundacji skierowana jest się przede wszystkim na edukację, budowanie świadomości oraz wsparcie merytoryczne i finansowe pacjentów zmagających się z niepłodnością.

§8

Cele Fundacji określone w § 7 w całości mieszczą się w zadaniach działalności społecznie użytecznej, prowadzonej w sferze zadań publicznych, w niżej określonych zakresach:

 1. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka;
 2. ochrony i promocji zdrowia;
 3. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w zakresie edukacji prozdrowotnej;
 5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 6. działalności charytatywnej

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Niesienie pomocy rzeczowej oraz finansowej osobom dotkniętym problemem niepłodności.
 2. Podejmowanie działań promocyjnych i edukacyjnych na rzecz wzrostu świadomości społecznej w zakresie problemu bezpłodności i niepłodności.
 3. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom oczekującym na specjalistyczne bądź drogie zabiegi i badania medyczne.
 4. Promowanie i wspieranie rozwoju medycyny, diagnostyki i lecznictwa.
 5. Udzielanie wsparcia rzeczowego, materialnego i organizacyjnego podmiotom wykonującym działalność leczniczą.
 6. Udzielanie wsparcia podmiotom, których zakresem działania jest: działalność naukowo-badawcza w zakresie ochrony zdrowia.

Rozdział III

MAJĄTEK FUNDACJI

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi:
 • Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 100 PLN (dwa tysiące sto złotych) wniesiony przez Fundatora Małgorzatę Bujacz
 • Inne mienie w tym środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 1. Z kwoty składającej się na Fundusz Założycielski Fundacji 1 000,00 (jeden tysiąc złotych) przeznacza się na działalność statutową i 1 100,00 (jeden tysiąc sto złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą.

§10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§11

 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji osób prawnych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5) dochodów z praw majątkowych i pożytków,
6) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
7) nawiązek orzekanych przez sądy.
8) odsetek bankowych i dochodów z innych instrumentów finansowych;
9) dofinansowania uzyskanego w ramach projektów organizowanych przez inne podmioty.

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowej ustala Zarząd zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, przy czym nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową.
 3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

Rozdział IV

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§12

Fundacja prowadzi działalność statutową oraz może prowadzić działalność gospodarczą
w kraju i za granicą, na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§13

 1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej tzn. dochody
  z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej i realizacji celów statutowych.
 2. Cały dochód jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach
  z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 4. Decyzję dotyczącą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, jej zawieszenia, zakończenia oraz dotyczącą przedmiotu i zakresu tej działalności podejmuje Zarząd Fundacji.

§14

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  • Działalność wydawnicza – (PKD 58);
  • Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – (PKD 18);
  • Reklama – (PKD 73.1);
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20Z);
  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 86.90E);
  • Działalność fizjoterapeutyczna – (PKD 86.90A)
  • Działalność wspomagająca edukację – (PKD 85.60.Z);
  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
  • Działalność paramedyczna – (PKD 86.90.D);
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – (PKD 72.19.Z);
  • Technika – (PKD 85.32A);
  • Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
  • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – (PKD 85.52.Z);
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD 85.59.B);
  • Pozostałe formy udzielania kredytów – (PKD 64.92.Z);
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – (PKD 64.99.Z);
  • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z);
  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – (PKD 70.21.Z);
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
   i zarządzania – (PKD 70.22.Z);
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 74.90.Z).
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 3. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział V

WŁADZE FUNDACJI

§15

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

§16

 1. Rada Fundacji jest organem Fundacji powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji.
 2. Rada jest odrębna od Zarządu Fundacji i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 3. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji.
 4. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich funkcji kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz może żądać złożenia ustnych bądź pisemnych wyjaśnień.

§17

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań przedłożonych jej przez Zarząd,
 5. opiniowanie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
 6. podejmowanie uchwał w innych sprawach wskazanych w niniejszym Statucie.

§18

 1. Rada składa się z 2 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych w każdym czasie przez Fundatora.
 2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku śmierci, odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Przewodniczącemu Rady bądź jego zastępcy, a także na skutek choroby, ułomności, utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Rady, stwierdzonej przez Radę w formie uchwały.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jego zastępcę.
 5. Członkowie Rady nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2013 poz. 254).

§19

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwały.
 2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Rady, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji:
  • zwyczajne – nie rzadziej niż raz w roku.
  • nadzwyczajne – z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków Rady, złożony do Przewodniczącego Rady albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 3. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący
 5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
 7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

§20

 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym prowadzącym sprawy Fundacji oraz reprezentującym Fundację.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  • kierowanie, organizowanie i prowadzenie bieżącej działalności Fundacji zgodnie z jej Statutem i obowiązującymi przepisami,
  • realizacja celów statutowych,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • ustalanie okresowych i zagadnieniowych programów działalności Fundacji,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • ustanawianie pełnomocników Fundacji,
  • decydowania w sprawach tworzenia i likwidowania jednostek organizacyjnych działających w ramach Fundacji oraz nadzorowania ich działalności,
  • przyjmowanie i zwalnianie pracowników zatrudnionych przez Fundację, a także decydowanie w innych sprawach osobowych tych pracowników,
  • zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
  • powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
  • opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
  • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
   Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§21

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora.
 2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§22

 1. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 4. Zarząd może ustanowić pełnomocników.

§23

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§24

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§25

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

Rozdział VI

POSTAŃOWIENIA KOŃCOWE

§26

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

§27

Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

§28

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 30 jest Zarząd.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§29

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

§30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§31

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
 2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

§32

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.